74 52 47 23

Nedbrydning

En opgave kun for fagfolk

Når en bygning skal nedbrydes på en forsvarlig og kontrolleret måde, kræver det omhu og stor know-how. Nedbrydningen kan kræve lige så meget planlægning og kontrol, som det tager at opføre en ny bygning. Dels er der mange forskellige lovkrav og regler for de enkelte materialetyper (fraktioner) og dels skal logistikken være tilrettelagt, så spildtid reduceres til det mindste uden at det går ud over tidsplanen og kvaliteten af arbejdet.

Derfor er det kun for dygtige og erfarne fagfolk, som gør det rigtigt første gang – og hver gang.

Nedbrydning

Specialist i kontrolleret nedbrydning

Torben Clausen A/S er blandt landets mest erfarne specialister inden for kontrolleret nedbrydning. Vi arbejder i hele Danmark og er miljøgodkendt til at arbejde med farlige typer affald.

Vi har ekspertise i at sortere affaldet, så mest muligt genanvendes og affaldsmængden minimeres. På samme måde har vi styr på den gældende lovgivning på området og håndterer gerne papirgangen, skaffer alle de nødvendige tilladelser fra myndighederne, og udfylder alle affaldsskemaer, færdigmeldinger osv. Det kan være svært og tidskrævende at holde styr på enhver detalje for bygherren, så vi påtager os gerne opgaven.

Nedbrydning Haderslev, Sønderborg og Sønderjylland
Nedbrydning Haderslev, Sønderborg og Sønderjylland
Nedbrydning Haderslev, Sønderborg og Sønderjylland

Vi tilbyder bl.a.:

  • Kortlægning
  • Screening og sanering af bygninger
  • Indhentning af tilladelser samt håndtering af administrative pligter
  • Godkendt asbest, bly og PCB sanering
  • Korrekt opsætning af containere, afspærring og skiltning efter gældende lovgivning
  • Kildesortering af affaldet på stedet eller i egen sorteringshal
  • Miljørigtig bortskaffelse af alt affald
  • Gravemaskiner op til 40 tons udstyret med betonhammer værktøj som f.eks. smasher, saks, hammer, risteskovl og planérskovl.
Nedbrydning Haderslev, Sønderborg og Sønderjylland

Nedbrydningsprocessen fra start til slut

I forbindelse med en nedbrydningsopgave er der er en række faktorer både før, under og efter selve nedbrydningen som man skal være opmærksom på. Sundheds- og miljøfarlige stoffer skal lokaliseres, affald og materialer fra nedbrydningen skal sorteres til genanvendelse, og al bortskaffelse og genanvendelse skal dokumenteres.

Nedbrydning Haderslev, Sønderborg og Sønderjylland

Før nedbrydningen

Bygherren indhenter de krævede tilladelser hos myndighederne og sørger for, at bygningerne screenes og kortlægges for sundheds- og miljøfarlige stoffer. Bygherren sikrer også, at alt affald fra nedbrydningen bliver anmeldt til de lokale myndigheder, at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator og at der laves en plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Med baggrund i dette indhenter bygherren tilbud fra et antal entreprenører med speciale i nedbrydning. Nedbrydningsvirksomhederne besigtiger bygningerne, vurderer omfanget af opgaven og regner et tilbud til bygherren. Herefter vælger bygherren en entreprenør, afgiver ordren og indgår aftalen.

 

Nedbrydningsentreprenøren planlægger ressourcerne, udfærdiger en detailplan og en kvalitets-, sikkerheds- og miljøplan (KSM-plan). Der laves køresedler, så alle transporter registreres og sporbarheden sikres. Alt affaldet fra nedbrydningen skal være anmeldt til myndighederne, der anviser og udfører de nødvendige deklarationer til modtagestederne. Entreprenøren anmelder nedbrydningen til miljømyndighederne, der giver tilladelsen til arbejdet. Skal der graves i jorden, hentes oplysninger om ledninger fra LER-registeret. Maskinføreren, der skal grave og nedbryde, arbejder med udgangspunkt i disse ledningsplaner.

Bygherren indkalder til et opstartsmøde, hvor planen for sikkerhed og sundhed (PSS) gennemgås af ejerens arbejdsmiljøkoordinator.

Under nedbrydningen

Der udføres miljøsanering, hvor de sundheds- og miljøfarlige stoffer fjernes før selve nedbrydningsarbejdet kan påbegyndes. Undertryksudsugning sikrer, at de sundheds- og miljøfarlige stoffer ikke spredes til omgivelserne, når der saneres.

De farlige stoffer fjernes med de metoder, der sikrer medarbejdernes sundhed og sikkerhed – og samtidig begrænser affaldet mest muligt ved den pågældende sanering. Det farlige affald bortskaffes til den modtageplads som den kommunale myndighed har anvist. Slutteligt ryddes og rengøres saneringsområdet, de rene materialer sorteres til deponi/genanvendelse – og gravemaskinerne kan rykke ind.

Nedbrydningen påbegyndes og sker typisk med gravemaskiner med sortergrab og lignende hydrauliske værktøjer. Genanvendelige materialer såsom beton, tegl og asfalt knuses til genbrug – ved større opgaver sker knusningen på selve byggepladsen. Entreprenøren afslutter derefter nedbrydningen og der afleveres som aftalt med bygherren.

Efter nedbrydningen

Når nedbrydningen er afsluttet, udarbejder entreprenøren en kvalitets-, sikkerheds- og miljøplanrapport med fuld dokumentation for alle led i nedbrydningsprocesserne – herunder også den korrekte bortskaffelse af de forskellige affaldsmængder. Den fuldstændige KSM-rapport sendes til bygherren, og al dokumentation opbevares i 5 år i entreprenørens eget arkiv.

 

Nedbrydning Haderslev, Sønderborg og Sønderjylland