74 52 47 23

Miljøsanering Haderslev, Sønderborg & Sønderjylland

Bygninger kan gemme på en række sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer

Der findes miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer i en lang række bygningsdele og installationer, ikke mindst i bygninger, der er opført eller renoveret i 50’erne, 60’erne og 70’erne. De miljøskadelige stoffer såsom asbest bly og andre tungmetaller skal være fjernet forsvarligt, når håndværkerne rykker ind i bygningerne.

Den opgave løser Torben Clausen A/S. Vi har mange års erfaring på området, og vi løser både de store, komplekse og de små, simple miljøsaneringsopgaver. I vores miljøsanering indgår typisk disse elementer

  • Screening, prøvetagning og analyser
  • Detaljerede handlingsplaner
  • Papirarbejde i form af myndigheds- og miljøtilladelser samt indrapporteringer
  • Miljøsanering med fokus på arbejdsmiljøet og det omkringliggende miljø
  • Sikker affaldshåndtering
  • Borttransport i vores egne lastbiler med dansktalende chauffører
  • Opfølgning, evaluering, rapportering – altid fuldt dokumenteret
  • Totalrenovering – klar til reetablering

Hver gang en bygning renoveres eller nedbrydes, undersøger vi, om der er miljø- og sundhedsskadelige byggematerialer til stede. Er der det, afspærrer vi området med skiltning og håndterer det med miljøvogn, luftsluser, beskyttelsesdragter og åndedrætsværn.

Miljøsanering Haderslev, Sønderborg & Sønderjylland
Miljøsanering Haderslev, Sønderborg & Sønderjylland
Miljøsanering Haderslev, Sønderborg & Sønderjylland
Miljøsanering Haderslev, Sønderborg & Sønderjylland

Borttransport i egne specialbiler

Vi har vores egen vognpark med dansktalende chauffører, der sørger for sikker transport af de miljø- og sundhedsskadelige stoffer. I vores egen sorteringshal står vi klar til at modtage og håndtere miljøfarligt affald såsom PCB og tungmetalholdige fraktioner.

PCB: PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Stoffet har været brugt i byggeriet her i landet i næsten 30 år. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men det miljøfarlige giftstof findes stadig i en del ældre byggerier. PCB kan både spredes ved påvirkninger fra vores indeklima og arbejdsmiljø, og forekommer bl.a. i indvendige og udvendige fuger, termoruder, samt slidstærke malinger og gulvbelægninger.

Asbest: Asbest er mineraler, som kan nedbrydes til mikroskopiske, luftbårne fibre, der er yderst sundhedsskadelige at indånde. Asbest er i mere end 100 år anvendt til bl.a. isolering og brandsikring i byggeriet. I dag ved vi, at asbest er kræftfremkaldende at arbejde med. Derfor har det siden 1986, været forbudt at fremstille, importere og anvende asbest.

Bly: Bly er et blødt og giftigt metal, som bl.a. er blevet brugt i tagdækning, vandrør, elektronik mv. Selv små mængder bly kan medføre alvorlig sundhedsskade, og det er i dag forbudt at anvende bly i byggeriet. De af vores medarbejdere, der arbejder med bly får rutinemæssigt foretaget blodprøver for at sikre, at blyindholdet i deres blod ikke stiger.

Andre tungmetaller: I mange år var man mest opmærksom på bly og blyforbindelser, men i dag har man også fokus på kræftfremkaldende tungmetaller såsom kadmium, krom, kobber og kviksølv. Disse stoffer findes i en lang række materialer, som er brugt i byggeriet gennem årtier.

Passer på medarbejderne og miljøet

Vores medarbejdere arbejder altid sammen i hold. De bruger beskyttelsesdragt og åndedrætsværn, og omklædning og bad foregår i en sikret miljøvogn. Vi benytter udelukkende specialuddannede medarbejdere og arbejder naturligvis altid i fuld overensstemmelse med alle gældende love og regler. Al forurenet materiale markeres tydeligt og opbevares i aflåste containere. Ved blysanering får vores medarbejderne rutinemæssigt foretaget blodprøver for at sikre, at tungmetalindholdet i deres blod ikke stiger.

Miljøsanering Haderslev, Sønderborg & Sønderjylland