74 52 47 23

Deponi

Deponi er alt det, der hverken er genanvendeligt eller brændbart.

Affald til deponi er bl.a.:

 • Forurenet jord – vi analyserer jorden inden deponi
 • Diverse isoleringsmaterialer
 • Stenmaterialer og beton anvendt i skorstene
 • Visse typer aske
 • Slibemidler
 • Sandblæsningssand
 • Mørtel
 • Klinker og glaserede tagsten
 • Spejle
 • Blød PVC

Jord

Jord opdeles i fem klasser fra 0 til 4, hvor klasse 0 (ren jord) og klasse 1 (let forurenet) er uden problemer.

Vi har jordtip til klasse o til 1 og ved særtilfælde har vi klasse 2 jordtip.

Klasse 2 kan genanvendes til f.eks. byggerier efter særlige forskrifter.

Klasse 3 og 4 er så forurenet, at det ikke kan genanvendes og derfor skal deponeres eller renses.

Læs mere under jordhotel

 

Uanvendelig beton

Beton udgør en væsentlig andel af den samlede mængde bygge- og anlægsaffald, og over 90 % af betonaffald genanvendes i dag.

Betonbrokker, der indeholder rester af andre materialer som f.eks. armeringsjern, tegl, glas, asfalt, isolering og fugemasse kan ikke genanvendes.

Beton, der er anvendt i skorstene og derfor indeholder tjære og sod, kan heller ikke genanvendes.

Den ikke-genanvendelige beton deponeres og udgør ingen fare for miljøet. 

Emballage og isolering

Der findes forskellige typer af isoleringsmaterialer.
Mineraluld er en fællesbetegnelse for stenuld og glasuld. Mineraluld findes som batts eller som granulat. Stenuld er fremstillet af smeltede sten. Glasuld består af 95 % knust glas, hvoraf 80 % er genbrugt glas. 

Genanvendelse af isoleringsmaterialer:
I produktionen af stenuld tilsættes genanvendt stenuld og andre genanvendte materialer som fx gammel sanitet, fliser, klinker og porcelæn. Glasuld kan bruges igen i fx vintermåtter, der bruges til frostsikring ved betonarbejder. Glasuld genanvendes ikke til produktion af ny glasuld, da der i produktion af glasuld næsten ikke tåles nogen forurening på grund af ovnenes følsomhed. Stenuld og glasuld, der ikke genanvendes, vil ofte gå til deponering.

Uanvendeligt træ

Uanvendeligt træ kan bl.a. være trykimprægneret træ, der har været anvendt udendørs. Det gælder f.eks.
træ fra nedbrydningsaktiviteter eller byggepladser såsom:

 • Bjælker
 • Læhegn
 • Stolper

Kreosotbehandlet er ligeledes uanvendelig. Denne type træ stammer typisk fra nedbrydningsaktiviteter,
jernbaneindustrien og el-branchen. Træet er let at genkende på tjærelugten og træets sortbrune farve.
Kreosotbehandlet træ kan f.eks. være:

 • Bolværk
 • Bundgarnspæle
 • Elmaster
 • Jernbanesveller

Møbler og tæpper

En lang række møbler indeholder skumgummi. Disse kan ikke genanvendes og afleveres til deponi. Møbler
og tæpper til deponi kan bl.a. være:

 • Polstrede møbler såsom sofaer, lænestole og stole.
 • Springmadrasser
 • Boksmadrasser
 • Luftmadrasser
 • Vandsengsmadrasser
 • Badebassiner
 • Store gulvtæpper