74 52 47 23

Genanvendeligt

Affald bliver til nye produkter

Genanvendelse handler om at indvinde ressourcerne i forskellige typer affald. Genanvendelsen sker ved, at affaldet nedbrydes eller findeles, hvorefter de nedbrudte materialer indvindes til nye materialer. Materialerne kan siden bruges til at producere samme type produkter som de ”stammer” fra, eller til at lave helt andre produkter. 

Genanvendelse af affald kan f.eks. foregå ved at man:

 • Omsmelter gammelt jern og aluminium om og genbruger 
 • Sorterer plast efter type og omsmelter til nye plastprodukter
 • Nedknuser gips til genanvendelse i nye plader
 • Smelter glasflasker og skår til brug ved fremstilling af nye flasker og glasprodukter

Det er ikke alt affald, der kan genanvendes. Derfor sorterer vi det indkomne affald i vores egen sorteringshal.

Jern og metal

De fleste former for jern og metal affald kan smeltes om og genanvendes. Rent energimæssigt er der store besparelser på at genbruge metal. Vi kan f.eks. reducere energiforbruget og CO2-udledningen med 60 % når jern og metal laves ud af brugt jern frem for af jernmalm udvundet i miner. Besparelsen er endnu større, når det gælder aluminium. Vi sparer 10 tons CO2 for hvert ton aluminium, der fremstilles ud af brugte dåser i stedet for at blive produceret af råstoffer, vi graver op.

Jern og metal kan bl.a. inkludere:

 • Jern
 • Metal, f.eks. spande
 • Dåser
 • Trykflasker
 • Motorer, gearkasser og elmotorer
 • Olietønder og -tanke

Plast

Plast kategoriseres typisk som enten hård plast eller blød plast. Begge kategorier af plast kan genanvendes. Plastaffald bruges til at lave ny plast, der kan anvendes til bl.a. plastemballage, affaldsposer, bæreposer, soveposefyld og fleecetrøjer.

Den hårde plast er bl.a.:

 • Tønder
 • Flasker
 • Rør
 • Spande, dunke og kander

Blød plast kan bl.a. være:

 • LDPE-folie
 • HDPE-folie
 • Krympefolie

Papir og pap

De fleste papirprodukter er ikke affald, men kan genanvendes i returpapirindustrien, hvor det laves til nyt pap. Genanvendelse af papir og pap er med til at nedbringe industriens udledning af CO2 og skovfældning.

Papir og pap kan bl.a. være:

 • Kasseret kontorpapir
 • Aviser
 • Bølgepap
 • Brunt pap
 • Papemballage

Beton

Beton kan genanvendes – det knuses og anvendes bl.a. som vejfyld og som tilslag i ny beton. Hærdet beton, der ikke kan genanvendes, deponeres uden at udgøre en miljørisiko.

Betonaffald sorteres typisk i to forskellige affaldsfraktioner: Ren beton og armeret beton, hvor ren beton også kan være i form af kantsten og fliser.

Tegl og sten

Sorteret kan tegl og sten genanvendes til bl.a. filtermateriale, fliseunderlag og terrændæk. Tegl og sten indbefatter bl.a.:

 • Mursten
 • Ikke-glaserede klinker
 • Ikke-glaserede tagsten

PVC

PVC indeholder klor, hvilket kan give miljømæssige udfordringer, når man håndterer affaldet. Men det til trods kan PVC genanvendes, faktisk op til syv gange, til fordel for både miljøet og økonomien. Beregninger viser, at for hvert kilo PVC der genanvendes, spares der 2 kilo CO2 udledning.

PVC-affald kan bl.a. være:

 • Tagrender
 • Døre og vinduer
 • Kloak-, dræn-, vand- og nedløbsrør
 • Tagplader
 • Ventilationsslanger

Glas og flasker

Brugte glas og flasker kan smeltes og genanvendes til at producere nyt glas og nye flasker. Gamle flasker og glas kan også bruges til at lave glasuld til isolering af huse.

Glas og flasker kan bl.a. være:

 • Emballage
 • Øl-, vin- og sodavandsflasker uden pant
 • Pantflasker, der er gået itu
 • Planglas, f.eks. vinduer
 • Termoruder
 • Autoruder

Gips

Gipsaffald er genanvendeligt. Gamle gipslofter, -vægge og -gulve kan bruges igen til at fremstille nye gipsplader eller i cementindustrien.  

Er det ikke er muligt at genanvende gipsaffaldet, kan det i stedet gøre nytte i kompost. Dog kræver det en konkret tilladelse. Miljøstyrelsen anbefaler, at gipsaffaldet ikke tilsættes i større koncentrationer end planterne kan optage, når komposten køres ud på markerne.

Gips til genanvendelse kan bl.a. være:

 • Gipslofter, -vægge og -gulve
 • Tapet
 • Glasvæv

Træ

Blandet træ affald (A1/A2) til genbrug er typisk naturrent eller mekanisk bearbejdet, kasseret træ, f.eks.

 • Emballagetræ
 • Køkkenelementer
 • Maskinkasser
 • Paller
 • Rent nedbrydningstømmer
 • Spånplader
 • Krydsfinerplader

Blandet træ stammer typisk fra renoveringsprojekter, tømrervirksomheder, byggepladser og kommunale genbrugsstationer.

Trykimprægneret træ (A4) er træ, der har væ­ret anvendt udendørs f.eks.

 • Læhegn
 • Stolper
 • Bjælker m.m.

Trykimprægneret træ stammer typisk fra nedbrydningsaktiviteter, byggepladser eller kommunale gen­brugsstationer.

Kreosotbehandlet træ er let genkendeligt pga. den sort/brune farve og lugt af tjære. Kreosotbehandlet træ er f.eks.

 • Jernbanesveller
 • Bolværk
 • El-master
 • Bundgarnspæle.

Kreosotbehandlet træ stammer typisk fra nedbryd­ningsaktiviteter, jernbaneindustrien eller el-branchen.

Ren kabelskrot

Kabelskrot kan genanvendes. Kablerne kan deles, isolering og metaller sorteres, oparbejdes og sælges videre som nye produkter til industrien.

Kabelskrot kan bl.a. være:

 • Isolerede ledninger
 • Lavvolt ledninger
 • Antennekabler
 • Kraftkabler